Doğan Avcıoğlu ile Türkiye Coğrafyasını ve TC’yi anlamak..

Üzerinde yaşayan yurtsever halk kolektifinin emperyalizme karşı kanlı kurtuluş savaşı ile kurduğu tek Cumhuriyet, Demokratik laik Türkiye Cumhuriyetini ve Devrimlerini;

TC nufus kağıdı taşımalarına karşın, O’nu her dem yıkmak amacındaki küresel yerli işbirlikçileri; ‘Yetmez ama evetçi’ dönek, satılmış şerefsiz sahte solcuları; Din baronlarını; Kurucu parti CHP ile güncellenmiş YCHP’nin koordinatlarını; Eni konu üzerinde doğduğunuz, ekmeğini yediğiniz, suyunu içtiğiniz, varoluşunuzu borçlu olduğunuz TC’yi anlamak ve kollamak adına;

Çevrenizi kuşatan “Bilgi sahibi olmayan fikir sahipleri”nin ayırdında olmak adına; Demokratik mücadeleye yılmadan, beğis’e kapılmadan devam etmek adına;
Doğan AVACIOĞLU’nu okuyunuz.Okutunuz…
Ernesto Che Guevara’ nın ünlediği gibi;
Kaybetmekten korkma; birşeyi kazanman için bazı şeyleri kaybetmelisin. Ve unutma; Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin.

Başka TC yok !
buyukakin
26.08.2012

Türkiye’nin Düzeni Dün – Bugün – Yarın 1. Ve 2 Kitap
Doğan Avcıoğlu

Doğan Avcıoğlu, bu yapıtıyla, birkaç yüzyıl önce yeryüzünün en ileri ülkesi olan Türkiye’nin, geri kalmış ülkeler arasına düşüşünün nedenlerini araştırmaktadır: Japonya, Ondokuzuncu Yüzyılın ilk yarısında ortaçağ karanlıkları içinde yaşarken bir silkinişte kalkınabilmiştir de, Türkiye, yüzelli yıllık kalkınma ve Batılılaşma çabalarına karşın, neden hala geri kalmış bir ülkedir?..
(Arka Kapak)

Türklerin Tarihi 1. 2. 3. 4. ve 5. Kitap
Doğan Avcıoğlu

Birinci Kitapta; Ulusaltarih anlayışları: Atatürkçü tarih, Turancı tarih, toplumcu tarih. Anadolu’nun Türkleşmesi ve Türk Ulusu’nun meydana gelmesi. Orta Asya Türklerinin ekonomik, kültürel, dinsel ve toplumsal yaşamları. Asya ve Avrupa Hunları;

İkinci Kitapta; Göktürkler, Uygurlar, Rusya ve Avrupa Türkleri (Bulgar, Avar, Hazar, Macar, Peçenek, Oğuz ve Kuman) ve “Göçebe Feodalizmi” inceleniyor. Doğu Avrupa Yahudiliğinin Türk kökenli olup olmadığı tartışılıyor.

Üçüncü Kitapta; Türklerin tarihi, X. Yüzyıldan sonra islam tarihi çerçevesinde yer alır. Üçüncü Kitap, Türklerin tarihi ile bağlantılı olarak islam tarihini inceler. İslam toplumunda
devlet, sınıflar ve sınıf mücadeleleri, islam açısından feodalizm, kapitalizm, sosyalizm ve Asyagiltoplum tartışmaları ele alınır. Bu çerçeve içinde ilk Türk-İslam devletlerinin meydana çıkışı anlatılır.

Dördüncü Kitapta; Türklerden önce Anadolu’ya islamiyetin girişi, Ermeni sorunu, Selçuklu Devleti ve toplumsal düzeni, sünni-şii çatışmasının kökenleri, Doğu ve Batı ilişkileri açısından Haçlı Seferleri ve Orta Asya’da Türk uluslarının meydana geliş süreçleri incelenir.

Beşinci Kitapta; Türkiye Selçuklu Devleti, Anadolu’nun Türkleşmesi ve islamlaşması, Bektaşilik, Kızılbaşlık, Ahilik, feodal düzenin kuruluşu, Doğu Anadolu’nun geri kalış nedenleri ve Kürt sorunu gibi konular işlenir.
(Arka Kapak)

Atatürkçülük, Milliyetçilik, Sosyalizm
Doğan Avcıoğlu

1961 de yayına başlayan Yön dergisinde Avcıoğlu 60’ların Türkiyesinde sosyalist fikirlerin tartışılmasını ve yaygınlaşmasını sağlamıştı.Yön’ün 1967 de kapatılmasının ardından ise 1969 yılında “İdarei maslahatçılar esaslı devrim yapamaz” sloganı ile Devrim Gazetesi’ni yayımlamıştı. Avcıoğlunun Yön ve Devrim’deki “Bakış”köşesinde yazdığı tüm yazıların yer aldığı bu kitapda yazarın Atatürkçülük, Sosyalizm ve Milliyetçilik görüşlerini birleştiren Ulusal Solculuk ankayışının yanı sıra 60’ların dünyasının ve Türkiyesinin panaromasını bulacaksınız.
(arka kapak)

Devrim ve Demokrasi Üzerine
Doğan Avcıoğlu

Doğan Avcıoğlu, bu yapıtında 1970’li yılların gelişmelerini izleyerek, 1980’li yıllarda Türkiye’nin önündeki yolları araştırıyor.

İlk yol, Batı merkezlerinde çoktan çizilmiştir ve Sevr Antlaşması’nın ekonomik planda yürürlüğe konulmasından ibarettir. Bu “neo-koloniyal” ekonomik büyüme modelinin siyasal sistemi, örtülü ya da örtüsüz faşizmdir. Dış politikadaki bedeli, kurtuluş yolları arayan komşu islam ülkelerine karşı Batının petrol bekçiliğinin üstlenilmesidir.

İkinci yol, Sevr’i yırtıp günümüz koşullarında Lozan’a yönelmektir. Birinci yolun özelliği kendine güvensizlik, ikinci yolun baş koşulu kendine güvendir. Doğan Avcıoğlu, Lozan yolunun ekonomik, diplomatik, askeri, siyasal ve toplumsal koşullarını ayrıntılarıyla inceliyor.
(Arka Kapak)

Milli Kurtuluş tarihi 1938-1995
Doğan Avcıoğlu 1. 2. 3. 4. Kitap

Bu eser grubu, alışılmış anlamda bir tarih kitabı değildir. Tarih, genellikle geçmişin, yani ölünün incelenmesi demektir. “Milli Kurtuluş Tarihi”nde ise, bugün karşıkarşıya bulunduğumuz ve yarın karşılaşabileceğimiz sorunlara yanıt aranmıştır. Daha açık bir deyişle, yeryüzünde ilk bağımsızlık savaşını veren bir ülkenin milli kurtuluş hareketi, günümüzde ve gelecekte Türkiyemizi bekleyen sorunlar açısından sorguya çekilmiştir. Bu niteliğiyle “Milli Kurtuluş Tarihi”, Kıbrıs olayları ve ABD silah ambargosuyla ortaya çıkan gelişmeleri, tarihsel derinliği içinde aydınlatan kaynak eserdir.

Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e 1. Kitap Emperyalizm Karşısında Türk Aydınının Aymazlığı ve Tam Bağımsızlık
Birinci Kitap’ta ABD ve İngiltere, Türkiye’yi parça parça etmek, Anadoluyu Rum ve Ermeni toprağı yapmak için kesin kararlı oldukları halde, Kurtuluş Savaşı liderlerinin pek çoğunun kurtuluşu, Sovyetler Birliği’ne karşı İngilizlerle uzlaşmakta, ya da Amerikan mandası olmakta görmeleri belgelerle açıklanmakta ve emperyalist Batı devletlerini, Tanzimat geleneğine uygun biçimde “koruyucu” ve “kurtarıcı” saymanın, daha sonraki olumsuz iç ve dış gelişmelere nasıl damgasını vurduğu belirtilmektedir.

Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e 2. Kitap Sovyet Devrimi Karşısında Türk Devrimi
İ kinci Kitapta, 1917 Rus Devrimi ile Türk Devrimi arasındaki ilişkiler, millici dış politika ve Türkiye’de sol akımlar üzerindeki etki açısından incelenmekte, Rus Devrimi ve Komünizm karşısında Atatürk’ün ve lider kadronun tutumu tam bir açıklığa kavuşturulmakta ve Yeni Türkiye’nin kan ve ateş çemberi içinde dış politikasının biçimlenişi anlatılmaktadır.
“Milli Kurtuluş Tarihi”nin ilk basımında büyük hacimli tek cilt olan son bölümü, okuyuculardan gelen istek üzerine, bu kez iki kitapta toplanmıştır.

Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e 3. Kitap Devrimin Yapısı ve Kurtuluştan Sonra Türkiye
Üçüncü kitapta milli kurtuluş hareketinin sınıfsal niteliği ve onu öteki kurtuluş hareketlerinden ayıran özellikleri ele alınmakta, Varga’nın “milli feodal aristokrasi” diye adlandırdığı Anadolu egemen sınıflarına ve bürokrasiye dayalı bir milli hareketin sınırları çizilmektedir.

Milli Kurtuluş Tarihi 1838’den 1995’e 4. Kitap Devrim Savaşı

Dördüncü Kitap’ta, Türkiye’deki iç gelişmeleri yönlendirme açısından dış politikanın önemi belirtildikten sonra, 1939 İngiliz İttifakı ile Atatürk dönemindeki bloklar dışı politikanın terkedilişi ve bunun iç politikada doğurduğu sonuçlar ele alınmaktadır. Roosevelt ve Churchill, Kazablanka Konferansı’nda Çin’in Amerikan, Türkiye’nin ise İngiliz nüfuz bölgesi
olduğunu kararlaştırmışlardır. Durum, ilgililerce kabul edilmiş ve 1939’dan sonra dış politikamızın belli başlı amacı, Türkiye’nin kaderini ABD ve Büyük Britanya’ya bağlamaya yönelmiştir. Bu yöneliş, 1838 İngiliz Ticaret Anlaşması ve 1839 Tanzimat Fermanı ile başlayan gelişme çizgisi üzerindedir ve 1995’lerde Ortak Pazar’a tam üye olmakla doruk noktasına ulaşabilecektir.
(Arka Kapak)

Doğan Avcıoğlu Kimdir?
(1926- 4 Kasım 1983) Türk gazeteci, yazar, düşünür ve siyaset adamı.
1926’da Bursa’da doğdu. Fransa’da iktisat ve siyasal bilimler öğrenimi gördükten sonra 1955’te Türkiye’ye döndü ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü’nde asistan oldu. 1956′ dan itibaren haftalık Akis ve Kim dergilerinde, Ulus gazetesinde yazılar yazdı. Muhalefet-iktidar ilişkilerinin iyice sertleştiği günlerde Akis dergisini yönetti.

27 Mayıs İhtilali’nden sonra CHP’den Kurucu Meclis’e üye seçilen Avcıoğlu, 1961 Anayasası’nın hazırlanmasına da katkıda bulundu. Avcıoğlu 1961’de Mümtaz Soysal ve Cemal Reşit Eyüboğlu’yla birlikte kurduğu, yayımını 1967’ye değin sürdürdüğü Yön dergisiyle 1960 sonrası siyasal düşünce ortamında etkin bir rol oynadı.

Yön dergisinde yayımlanan yazılarında bir tür “Kemalist sosyalizm” anlayışını savundu. Kemalist Devrim’in kazanımlarını savunan ve bunu bir ileriye sosyalizm’e taşımayı savunan görüşleri o dönemde geniş taraftar topladı.

Avcıoğlu Kemalist devrimlerin altyapıda sürdürülmesini vurgulayan görüşlerinin yanı sıra Yön’deki yazılarıyla özellikle ırkçılığa ve Turancılığa karşı da mücadele verdi. 1963-1965 arasında Türk-İş Araştırma Merkezi müdürlüğü, 1968-1969 yıllarında ise CHP Yüksek Danışma Kurulu üyeliği yaptı. Sosyalist Kültür Derneği’nin kurucuları arasına yer alan Avcıoğlu “kapitalizme” ve “emperyalizme” karşı ekonomik bağımsızlığı savundu.

Notlar:
Türkiyenin Düzeni Doğan Avcıoğlu 1.Kitap, Satın Al oku http://www.idefix.com/kitap/turkiyenin-duzeni-dun-bugun-yarin-1-kitap-dogan-avcioglu/tanim.asp?sid=AJ6OZS5F0T1INGNURP8E
Satın alamıyorsan internet’den oku http://www.onergurcan.org/Mete%20Dural%20Kitapligi/METE/Turkiye%27nin%20Duzeni%20I.pdf

Türkiyenin Düzeni Doğan Avcıoğlu 2.Kitap,Satın Al oku http://www.idefix.com/Kitap/tanim.asp?sid=BIP6H1RYOT2IK56KZXAT
Satın alamıyorsan internet’den oku http://marksistarastirmalar.org/pdfs/Turkiye%27nin%20Duzeni%20II.pdf

Reklamlar

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

w

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: